Cennik

Cennik / Price list

usług dostępu do Internetu / Internet access services

 
Prędkość do_od

Bandwidth up to_from

Umowa na okres 24 miesięcy

Contract for 24 months

Umowa na okres 12 miesięcy

Contract for 12 months

Umowa na okres 9 miesięcy

Contract for 9 months

Umowa na czas nieokreślony

Contract for an indefinite period

10 Mb/s_1 Mb/s 18 zł 21 zł 25 zł 29 zł
15 Mb/s_ 1 Mb/s 25 zł 28 zł 32 zł 38 zł
20 Mb/s_2 Mb/s 35 zł 39 zł 42 zł 53 zł
30 Mb/s_2 Mb/s 36 zł 40 zł 43 zł 54 zł
40 Mb/s_4 Mb/s 40 zł 42 zł 45 zł 56 zł
50 Mb/s_4 Mb/s 43 zł 45 zł 46 zł 59 zł
60 Mb/s_6 Mb/s 45 zł 48 zł 52 zł 60 zł
80 Mb/s_6 Mb/s 47 zł 50 zł 59 zł 65 zł
100 Mb/s_10 Mb/s 52 zł 55 zł 62 zł 72 zł
120 Mb/s_10 Mb/s 55 zł 58 zł 66 zł 76 zł
150 Mb/s_10 Mb/s 58 zł 61 zł 69 zł 79 zł
200 Mb/s_10 Mb/s 65 zł 68 zł 72 zł 85 zł
250 Mb/s_10 Mb/s 70 zł 73 zł 77 zł 89 zł

 

 

Podane prędkości mogą nie występować we wszystkich lokalizacjach.

Najmniejsze prędkości takie jak od 2 Mb/s do 10 Mb/s w wybranych lokalizacjach – cennik na telefon 609929293 lub 691431481 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni powszednie do poniedziałku do piątku.

Dzierżawa routera na czas trwania umowy koszt wynosi 5 zł miesięcznie. W każdym przypadku Abonent otrzymuje router na czas trwania umowy.

Koszt aktywacji usługi dostępu do Internetu wynosi 59 zł.

Ponowna i każda następna konfiguracja routera to koszt 65 zł.

Wartość routera w każdym przypadku wynosi 150 zł brutto, chyba, że w umowie zaznaczono inaczej.

Możliwy publiczny adres IP.

Podane ceny w cenniku są cenami brutto.

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej na czas określony naliczana jest opłata wyrównawcza w wysokości równej opłatom pozostałym do końca okresu obowiązywania umowy, w przypadku korzystania z usługi poniżej 50% okresu obowiązywania lub w wysokości równej różnicy opłat wniesionych i opłat obowiązujących przy analogicznej umowie na czas nieokreślony, w przypadku korzystania z usługi powyżej 50% okresu obowiązywania, powiększona o 50 zł brutto opłaty manipulacyjnej.

Cennik aktualny od 01 listopada 2017 roku


These speeds may not appear in all locations.

Lowest speeds such as 2 Mbps to 10 Mbps in selected locations – price list on phone 609929293 or 691431481 from 9:00 am to 5:00 pm on weekdays through Monday to Friday.

The lease of the router for the duration of the contract the cost is 5 PLN per month. In each case, the Subscriber receives the router for the duration of the contract.

The cost of activation of the Internet access service is 59 PLN.

Again, each and every configuration of the router is 65 PLN.

The value of the router in each case is 150 PLN gross, unless otherwise stated in the contract.

Possible public IP address.

The prices listed in the price list are gross prices.

In the event of early termination of a fixed-term contract, a countervailing charge equal to the remaining charges will be applied, if the service is used for less than 50% of the duration or equal to the difference between the fees paid and the charges for the same contract for an indefinite period. In the case of using the service for more than 50% of the period of validity, increased by 50 PLN gross handling fee.

Pricelist valid from 01 November 2017